√ Free Download Apk Moje Odpady – Harmonogram wywozu odpadów 1.64

√ Free Download Apk Moje Odpady – Harmonogram wywozu odpadów 1.64

FAST DOWNLOAD

Description of Moje Odpady - Harmonogram wywozu odpadów

(Po zainstalowaniu aplikacji prosimy owpisanie miejscowości testowej: Zakurzewo)

„Moje Odpady” to mobilny harmonogram odbioru odpadów, stanowiącyautonomiczną część platformy odpadowej Waste24. Produkt, dostępnyjest dla mieszkańców Gmin i Miast, których Samorządy nawiązaływspółpracy z naszą firmą. Zapraszamy do zapoznania się z propozycjązautomatyzowania procesów związanych z przekazywaniem iotrzymywaniem informacji o bieżących terminach wywozu śmieci. Zapomocą aplikacji „Moje Odpady” możecie Państwo:

Poznać aktualne terminy kursowania pojazdów komunalnych – rozpiskaz datami odbioru poszczególnych frakcji odpadów jest wbrew pozoromdość skomplikowanym dokumentem, który wymaga sporej dawki atencji.Za pomocą aplikacji „Moje Odpady” zniknie konieczność bieżącegośledzenia terminarza. Wywozy plastiku, szkła, papieru, odpadów bioi zmieszanych zostały ujęte w formie estetycznego strumieniadanych. Z naszym produktem nie ominą Państwa żadne terminyupłynniania nieczystości.

Otrzymać wiadomości PUSH z przypomnieniem o odbiorze odpadów –„Moje Odpady” wyślą Państwu wiadomość z przypomnieniem o rodzajufrakcji, który jest odbierany w dany dzień. Taka funkcjonalnośćznacznie ułatwia wystawienia zbiorników lub worków z odpadami przedPaństwa posesję. Wywóz nieczystości stałych to jeszcze jednadziedzina życia, którą z sukcesem udało się sprowadzić do postaciaplikacji Android.

Podszkolić swoją wiedzę na temat segregacji odpadów – „Moje Odpady”posiadają wbudowany słownik ułatwiający należyte segregowanieśmieci. Aplikacja wydatnie przyczynia się zatem do poprawy jakościgromadzonych surowców. Oprogramowanie pełnie rolę swoistegoedukatora w gospodarce odpadami, w zgodności z lokalnie przyjętymizasadami.

Zgłosić nieprawidłowość w obsłudze Państwa nieruchomości – „MojeOdpady” posiadają formularz za pomocą którego można zgłosić brakodbioru śmieci lub inną nieprawidłowość. Tak przygotowanainformacja trafi na skrzynkę e-mail wskazanego przez Urządpracownika nadzorującego system zbiórki.

Pozbyć się tak zwanych „dzikich wysypisk” – „Moje Odpady” to takżeaplikacja, dbająca o czystość Państwa okolicy. Za pomocą smartfonulub tabletu można poinformować odpowiednią komórkę o nielegalniewysypanych odpadach. Punkt występowania odpadów jest oznaczany napodstawie danych GPS.

Poznać nowinki ekologiczne – aplikacja Android stworzona przeznaszą firmę zawiera szereg nowinek ekologicznych, które uaktywniająsię po potrząśnięciu. Fakt ten sprawi, że z przyjemnością będzieciePaństwo sięgać po nasz produkt.

Dodatkowe 5 % rabatu na hasło: Mobilna Gmina !!!(After installing theapplication, please enter the village Trial Zakurzewo)

“My Waste” is a mobile waste collection schedule, which constitutesan autonomous part of the platform Waste24 waste. The product isavailable for residents of Municipalities and Cities, whichgovernments have established cooperation with our company. Weinvite you to read the proposal to automate the processesassociated with the transmission and receiving information on thecurrent terms of waste disposal. Using the “My Waste” youcan:

Deadlines to meet current circulation of municipal vehicles – I’llstick with the date of receipt of each fraction of the waste iscontrary to appearances, a fairly complex document that requires agood dose of deference. Using the “My Waste” will disappear theneed for tracking the current schedule. Exports of plastic, glass,paper, organic and mixed waste have been included in the form ofaesthetic data stream. With our product you will not miss anydeadlines liquefaction impurities.

You get PUSH message to remind them of receipt of the waste – “MyWaste” will send you a reminder message about the type of fractionthat is received in a given day. This functionality greatlyfacilitates the issuance containers or bags of waste in front ofyour premises. Solid waste disposal is another area of ​​life whichsuccessfully managed to bring the form of Androidapplications.

Hone their knowledge about waste segregation – “My Waste” have abuilt-in dictionary to facilitate proper sorting of garbage. Theapplication therefore contributes significantly to improving thequality of collected materials. The software acts as a kind ofeducator in waste management, in compliance with the locallyaccepted principles.

Report the irregularity in the use of your property – “My Waste”have a form you can use to report receiving no garbage or otherirregularity. So will the information prepared on the e-mailaddress designated by the Office of the employee supervising thecollection system.

Get rid of the so-called “wild dumps” – “My Waste” is theapplication that takes care of the purity of your area. Using asmartphone or tablet, you can tell a cell of trickling wasteillegally. The point prevalence of waste is determined based on GPSdata.

To meet ecological innovations – an Android application developedby our company includes a number of ecological innovations that areactivated when shaken. This fact will make you will be pleased toreach for our product.

Additional 5% discount on password: Mobile Municipality !!!

App Information of Moje Odpady - Harmonogram wywozu odpadów

App Name Moje Odpady - Harmonogram wywozu odpadów
Package Name com.mojeodpady
Version 1.64
Rating 4.7 ( 27 )
Size
Requirement Android 4.1 and up
Updated 2018-02-09
Installs 500 - 1,000
Category Apps, Social
Developer

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *