√ Download Apk FM91 Trafficpro 1.0

√ Download Apk FM91 Trafficpro 1.0

FAST DOWNLOAD

Description of FM91 Trafficpro

สวพ.91เป็นสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดเรื่องราวของคนในสังคม ในรูปแบบREALITYเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมนาทีต่อนาทีวันต่อวันและด้วยความที่สถานีวิทยุสวพ.๙๑เป็นสถานีวิทยุในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( Royal Thai PoliceRadioStation)จึงทำให้การประสานงานเพื่อช่วยเหลือจึงเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

นอกจากการเป็นสื่อกลางในการทำความดีด้วยการช่วยเหลือสังคมดังกล่าวแล้วสวพ.๙๑ยังเป็นสื่อกลางให้ผู้มีจิตอาสามีโอกาสช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องด้วยกำลังทรัพย์ในกรณีฉุกเฉินโดยการจัดตั้งกองทุนเหรียญสลึงเพื่อผู้ด้อยโอกาสทางสังคมผู้ประสบความเดือดร้อนในด้านต่างๆเช่นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆการสร้างห้องสมุดแก่โรงเรียนในชุมชนที่ขัดสนขาดแคลนฯลฯทั้งที่ไม่ใช่นโยบายหลักของผู้ดำเนินงานสถานีวิทยุสวพ.91(บริษัทวิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซันส์จำกัด)ซึ่งหลักการของกองทุนเหรียญสลึงนั้นมุ่งหวังเพียงเพื่อรับเหรียญสลึงที่เหลือจากการใช้จ่ายเพื่อให้คนในสังคมช่วยเหลือกันโดยไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันพร้อมทั้งปลูกฝังการรู้จักอดออมให้กับเยาวชนและจากพลังความดีอันน้อยนิดนี้เมื่อรวมกันแล้วก็จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในสังคมที่จะช่วยให้สังคมเกิดความสงบร่มเย็น

เมื่อคนเราอาสาทำสิ่งใดก็น่าจะเป็นหนทางหนึ่งในการทำให้เกิดความพึงพอใจปีติ และสุขที่จะให้และยังคงให้อย่างต่อเนื่องเพราะเกิดจากความคิดดีพูดดีทำดีจนความเป็นกุศลนี้ขยายออกเป็นวงกว้างและด้วยความเป็นสื่อมวลชนที่มีผู้ฟังที่หลากหลายและมีจำนวนมากจะเป็นการนำมาซึ่งสังคมที่สงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกัน

จากวันเริ่มต้นจนถึงวันนี้ ที่สวพ.91ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อการให้ ช่วยเหลือ เกื้อกูล แบ่งปันบรรเทาทุกข์เพื่อสังคมเราปรับปรุงพัฒนาการทำงานและเทคโนโลยีเพื่อให้บริการประชาชนทั่วไปได้กว้างไกลยิ่งขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของการสื่อสารด้วยInformationTechnology สวพ.91ก็ไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาเพื่อการให้ความช่วยเหลือที่ฉับไวทันเหตุการณ์ที่เราจะทำงานขนานกันไปทั้งการออกอากาศ และสื่อโซเชียล มีเดีย เช่นเว็บไซต์ ทวิตเตอร์เฟสบุค ดังนี้

www.fm91bkk.com

Twitter : FM91 Trafficpro

Facebook Fan Page : FM91 Trafficpro

: Thailand Lost and Found

ด้วยเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ที่จะสืบสานพระราชปณิธานการให้ตามรอยพ่อของแผ่นดิน ในหลวงรัชกาลที่๙ทีมงานทุกคนล้วนมีความตั้งใจจริงที่จะตื่นมา ‘ให้’ทุกวันเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข โดยมีคำขวัญประจำใจว่า‘สวพ.91 เราพึ่งได้’ …เพราะการให้ ไม่มีวันหยุดMATERIALS. 91 is aradiostation that broadcast the stories of people in society, inREALITYis an event that actually happened in day to day and minutetominute with radio modules. 91. The station is owned by TheNationalPolice Agency (Royal Thai Police Radio Station), thusmaking itpossible to coordinate assistance quickly. Andeffective

Besides being a medium of good deeds by helping societySUCHMATERIALS. 91 is a medium for social assistance withvolunteeropportunities continue to invest in an emergency. TheMedal ofDimes funds for the socially disadvantaged. Victimssuffered inareas such as the victims are. To create a library forthe schoolin the community in need, poverty, etc. That is not thepolicy ofthe operator station modules. 91 (the company lapsesCenter &SONS LTD), which the Fund’s Medal of Dimes, it aimsonly to receivethe Medal of Dimes that. from left to spend So thatpeople onsocial assistance without hurting each other. Thefrugalityinstilled known to youth. And the power of good, a little,whencombined, would be a great force in society that will helpachievea peaceful society.

When people volunteer to do anything. It seems to be a way toevokejoy, satisfaction and pleasure to give. And still ongoingbecauseof the idea say, as well as expand this charity is broad.And witha mass audience with a varied and numerous. Is bringing apeacefulsociety is mutually beneficial.

From the beginning until today the modules. 91 acts as a mediatortohelp support relief efforts for social sharing. We developandimprove technology To serve the public far more. And especiallyinthe current era of Information Technology communication modules.91did not cease to develop. In order to support the fast paceofevents. We will run parallel to each other. The broadcast Mediaandsocial media sites such as Twitter, Facebook follows.

www.fm91bkk.com

Twitter: FM91 Trafficpro

Facebook Fan Page: FM91 Trafficpro

                                    :ThailandLost and Found

With an uncompromising commitment To continue thediplomaticmission. According to Roy, the father of the earth KingRama 9teams all have the willingness to wake up ‘to’ every day tolivetogether in peace. The motto that ‘modules. 91 We recently…because of the holidays.

App Information of FM91 Trafficpro

App Name FM91 Trafficpro
Package Name appinventor.ai_vilaicenter.fm91
Version 1.0
Rating 5.0 ( 6 )
Size
Requirement Android 2.1 and up
Updated 2018-01-02
Installs 100 - 500
Developer

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *